Creativni.com

Домът за творци
на ръчно изработени продукти
в България

Политика за поверителност

creativni.com

Creativni.com е онлайн платформа, създадена с цел да свързва творците с техните потенциални клиенти. Ние съблюдаваме изключително стриктно българското и европейското законодателство за защита на личните данни и уважаваме поверителността на Вашите данни. Ето защо, с настоящите политики на поверителност („Политиките“) Ви информираме какви данни събираме за Вас, за какво ги използваме, по какъв начин ги управляваме и защитаваме, както и какви са Вашите права като субект на данни.

Съдържание:

1. Понятия

2. Правна регламентация

3. Кои сме ние?

4. Какви данни събираме за Вас?

5. Защо обработваме личните Ви данни?

6. С кого ги споделяме?

7. За какъв период ги съхраняваме?

8. Как осигуряваме защитата на данните?

9. Връзки към други сайтове

10. Вашите права като субект на данни

11. Финансова информация

12. Трансгранично обработване

13. Средства и основания за комуникация

14. Контролен орган за защита на данните

15. Данни за контакт

1. Понятия

По смисъла на настоящите Политики:

а. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

б. „субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

в. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

г. „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

д. „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

е. „платформа“ означава уеб сайт, мобилно приложение и мобилен уеб сайт, чрез които creativni.com свързва творците с техните потенциални клиенти;

ж. „творци“ означава физически лица, които са създали авторско произведение в областта на някое от поддържаните от платформата изкуства;

з. „клиенти“ означава физически лица, които проявяват интерес и желаят да получат в собственост някое от предлаганите от страна на творците произведения.

2. Правна регламентация

Изискванията по отношение на правилата за защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, техните права в качеството им на субект на данни, както и правата и задълженията на администраторите на личните данни се съдържат в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните) и в Закона за защита на личните данни.

3. Кои сме ние?

Creativni.com е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защита на данните и Закона за личните данни.

4. Какви данни събираме за Вас?

4.1. Данни, предоставени чрез регистрация на потребителски профил

За да се възползвате от функционалностите на creativni.com с цел представянето Ви като автор в областта на някое от поддържаните от платформата изкуства, е необходимо да регистрирате свой потребителски профил. С оглед успешното осъществяване на регистрацията, събираме следните данни:

име и фамилия;

e-mail адрес.

Creativni.com предоставя функционална възможност за публикуване в платформата на снимки. Те могат да бъдат Ваши лични, както и на създадените от Вас произведения, като предоставянето на снимки е напълно доброволно. Преценката дали да се предоставят лични снимки и/или снимки на произведения зависи изцяло от волята на потребителя.

Предоставянето на данни за Вашия уеб сайт също е доброволно и зависи изцяло от волята на потребителя.

4.2. Информация, събирана автоматично

Когато осъществявате достъпа си до платформата creativni.com ние събираме обща информация относно:

вида на устройството, чрез което е осъществен достъпа до платформата;

информация за местоположението на устройството, чрез което е осъществен достъпа и часовата зона. Тази информация се събира в зависимост от настройките на разрешенията за разпознаване на местоположение на устройството Ви.

данни за вписване. Към тези данни спадат избраното от Вас потребителско име или e-mail адрес. При заявено желание от Ваша страна, чрез поставяне на „тик“ в съответната секция, ще запазим данните Ви за вход в платформата;

данни за дейността на потребителя. Те включват информация за Вашата дейност в рамките на платформата, напр. данни за страниците, до които е осъществен достъп и продължителност на сесията.

4.3. Използване на бисквитки

Бисквитките, използвани от уеб страниците, са файлове, които съхраняват информация в уеб браузъра на посетителя. Те позволяват на уеб страниците да „разпознават“ своите посетители, техните предпочитания, настройките, които са направили, както и действията, които са извършили. И тъй като нашата страница сама по себе си е информационна, нашите бисквитки събират минимално количество информация за Вас – нашите посетители.

За целите на статистиката, използваме „Бисквитки“ на Google Analytics. Това е уеб услуга, предоставяна от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уеб сайтове. Данните, събирани чрез нея са анонимни, т.е. ние не можем да идентифицираме конкретния потребител, посетил сайта ни, но можем да видим, че са ни посетили например трима български потребители от мъжки пол, които са чели секцията „Земеделие и животновъдство“. Статистиката се формира на сървъра на Google в съответствие с тяхната политика за поверителност.

Ние нямаме контрол върху данните, събрани чрез тази услуга, но можем да ги ползваме за анализиране на интересите на нашите посетители с цел подобряване на обслужването и съсредоточаване на работата ни именно в областта на тези интереси.

Как да деактивираме бисквитките? „Бисквитките“ на Google Analytics можете да деактивирате, като последвате следния линк.

5. Защо обработваме личните Ви данни?

Личните данни на потребителите се събират при стриктно спазване на условията и реда за събиране, съхранение и унищожаване на данни съгласно действащото законодателство.

Обработването на Вашите данни се извършва поради следните обстоятелства:

● име, фамилия и e-mail адрес са данни, които събираме с цел подпомагане на Вашето представяне като творец или като клиент в рамките на платформата. Не поддържаме изискване творците и клиентите да използват истинските си имена. Позволява се използването на псевдоними;

● публикуването на лична снимка от творец или клиент е въпрос на личен избор и не е задължително наличието на такава. Обработването на този вид лични данни се извършва с цел по – авторитетно и реално представяне на потребителя като творец или клиент;

● данни за вида и местоположението на устройството, както и часовата зона, в рамките на която е осъществен достъпа до платформата се събират със статистически цели. Чрез тези данни не е възможно идентифицирането на конкретно лице;

● данни за дейността на потребителя във връзка с посетените страници се събират с цел подобряване на преживяването Ви при посещение на платформата, както и във връзка с осигуряване на по – добро обслужване и развитие на creativni.com, съобразено с интересите на потребителя;

● данни за потребителското Ви име или електронния Ви адрес при осъществяване на вход в платформата обработваме с цел осигуряване на Вашия достъп до потребителския Ви профил

Лични данни могат да бъдат обработвани и във връзка с наши законови и регулаторни задължения или в случай на разпореждане на компетентен държавен орган.

Creativni.com няма достъп до личната комуникация между потребителите, осъществявана чрез поддържаните от платформата функции за размяна на съобщения.

6. С кого ги споделяме?

Поначало, creativni.com не споделя събраните от платформата лични данни на своите потребители. Случаите, в които такива данни могат да бъдат споделени са следните:

● в случай че лични данни бъдат изисквани от правоприлагащи, регулаторни и други държавни органи въз основа на конкретно определено правно основание с оглед спазване на наши законови задължения за предоставяне на достъп до информация;

● публично достъпна е информацията за Вас, която се съдържа във Вашия потребителски профил. Това са име, фамилия, e-mail адрес и лична снимка, ако такава е публикувана. Тази информация става публично достъпна, в случай че публикувате творба в някоя в областта на някое от изкуствата, поддържани от creativni.com.

7. За какъв период ги съхраняваме?

Съхранението на Вашите лични данни се извършва за период не по – дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които са събрани. Обичайното време за съхранение на предоставените лични данни е, докато потребителският профил съществува в базата данни на платформата. Това съхранение се осъществява с цел осигуряване на достъп до потребителския профил.

Потребителските профили могат да бъдат изтривани по всяко едно време съобразно желанието на потребителя. Изтриването на профила има за резултат и изтриването на събраните за него лични данни, които не могат впоследствие да бъдат възстановени.

В случай че Вашият профил не бъде активен за период по – дълъг от 24 месеца, ние автоматично ще го изтрием, като с това ще бъдат изтрити и всички събрани за Вас лични данни. Изтриването на потребителския профил има за последица изключване на възможността за ползването му. Ако желаете да ползвате услугите на creativni.com след осъщественото изтриване, профилът Ви не може да бъде възстановен и ще бъде необходима нова регистрация.

8. Как осигуряваме защитата на данните?

Събраните от потребителите категории лични данни се съхраняват на защитени сървъри, по отношение на които са предприети съответни технически мерки за осъществяване на защита срещу нерегламентиран достъп до данните.

Следва да се има предвид, че независимо от нивата на предоставената и осигурена защита, осъществяването на такъв нерегламентиран достъп от трети недобросъвестни страни не е изключен.

9. Връзки към други сайтове

Creativni.com може да съдържа връзки към уеб сайтове и приложения, поддържани от трети страни. Всеки сайт разполага със собствена политика за поверителност, която се намира извън контрола на платформата. Поради това, creativni.com не носи отговорност по отношение на личните Ви данни, събирани чрез тези сайтове.

Следва да се има предвид, че събирането на Ваши лични данни от страна на уеб сайт, поддържан от трета страна, към който платформата препраща, може да стане единствено, ако кликнете върху връзката към неговия уеб адрес.

10. Вашите права като субект на данни

Предвид чувствителността на личните данни и възможността чрез тях да бъдат идентифицирани конкретни лица, българското и европейското законодателство предоставят на субектите на данни определени права.

В случай че желаете да се възползвате от някое от посочените по – долу права, можете да направите това като изберете съответната настройка на потребителския си профил или като се свържете с нас на info@creativni.com. Екипът на платформата поема ангажимент да отговори на всяко запитване и законово обосновано искане в рамките на разумен срок, но не по – дълъг от един месец, считано от датата на отправяне на запитването или искането.

право на достъп до личните Ви данни. При упражняване на това право, ние сме длъжни да Ви предоставим копие от всички Ваши лични данни, с които разполагаме;

право да се поиска коригиране на лични данни. Възползвайки се от това право, можете да изисквате от нас да коригираме неправилно отразени, непълни или неточни данни;

право да се поиска ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това право може да бъде упражнено, в случай на необходимост от доказване точността на данните, когато потребителят счита, че обработването на неговите лични данни противоречи на закона, при направено искане за съхраняване на данните с цел упражняване на Ваши права и доказване на претенции, както и в случаите, в които потребителят се е възползвал от правото си да възрази срещу използването на личните му данни, но creativni.com извършва проверка дали има законово основание да ги обработва;

право на заличаване на лични данни. Това право дава възможност на потребителя да иска изтриването или премахването на личните му данни, когато платформата няма правно основание да продължи обработването;

право на възражение срещу обработването на лични данни. За да може да бъде правилно и ефективно упражнено, възражението трябва да бъде основано на правен интерес на потребителя или на трета страна. Правото на възражение се използва най – вече при обработване на лични данни за целите на директен маркетинг. Следва да имате предвид, че е възможно отпадане на правото на възражение, когато creativni.com докаже, че имаме правен интерес да продължи обработването;

право на прехвърляне на лични данни. Те могат да бъдат прехвърлени на Вас или на посочена от Вас трета страна. Това право се отнася само до автоматизираната информация;

право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни. Това оттегляне може да бъде извършено по всяко време и не засяга законосъобразността на обработването на данните, извършено преди оттеглянето.

11. Финансова информация

Creativni.com не събира, не съхранява, не използва и не обработва никаква финансова информация, в т. ч. и данни за кредитни и дебитни карти на потребителите.

Използването на платформата не изисква предоставяне на такива данни, както и не предоставя възможност за извършване на плащания.

12. Трансгранично обработване

Creativni.com не предоставя събраните за своите потребители лични данни за целите на трансгранично обработване извън пределите на Република България.

13. Средства и основания за комуникация

Creativni.com осъществява комуникация със своите потребители по e-mail за целите на уведомяването им за активиране на потребителския им профил, както и в случаите на промяна на данните в него.

Комуникацията, осъществявана при промяна на данните в потребителския профил се осъществява с цел осигуряване на неговата сигурност и неприкосновеност от нерегламентиран достъп от страна на трети недобросъвестни лица, като изпращаните писма съдържат линкове за контакт с нас, в случай че такъв нерегламентиран достъп е осъществен.

14. Контролен орган за защита на данните

Българският контролен орган, отговорен за прилагане на законодателството във връзка със защита на данните е Комисията за защита на личните данни.

Контакти:

За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни – тел. 02/91-53-555.

Справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси се извършват на електронната поща на комисиятаkzld@cpdp.bg, както и на тел. 02/91-53-519.

Адрес на комисията: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2;

Електронна поща: kzld@cpdp.bg;

Интернет страница: www.cpdp.bg

15. Данни за контакт

В случай че се нуждаете от допълнителна информация във връзка с настоящите Политики или желаете да упражните Ваши законови права, свързани със защита на данните, можете да го направите в своя потребителски профил или като се свържете с нас на info@creativni.com